Úřední deska

Návrat dětí do mateřské školy od 12. dubna 2021
Vrací se děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Dále je umožněn nástup mladším dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí (níže popsané).


Povinné testování 2x týdně se vztahuje na všechny děti, které přijdou do mateřské školy. Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Pokud nebude dítě v testovací den přítomno, bude mu proveden test ihned po nástupu do mateřské školy. Test, jedná se o stěr z přední části nosu, provede zákonný zástupce dítěte v mateřské škole a po té další testovací úkony provede personál školy.
Informace o tom, kde testování probíhá, budou zveřejněny na vstupních dveřích školy.
Na mladší děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Všechny děti v mateřské škole, pokud budou přítomny, zaplatí stravné.

Vybrané profese

Příslušnost k vybraným profesí doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele, jinak nebude mladší dítě přijato.


- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogové, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá nebo   pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci v sociálních službách,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  ----------------------------------------------------------------------------------

 

PRODLOUŽENÍ DOBY UZAVŘENÍ  PROVOZU ŠKOLY

Usnesení vlády č. 300 ze dne 18.3.2021. 

S účinností od 22.3.2021 se prodlužuje doba uzavření provozu školy.